شرکت مهندسی آسانسور ارگــ

Arg Elevator & Escalator Engineering Co.

پروژه های در دست اقدام

نام پروژه

تعداد دستگاه آسانسور

تعداد دستگاه پله برقی

پروژه برج تجاری اداری باران  (تهران)

23 دستگاه با سرعت 3 متر بر ثانیه

14 دستگاه

پروژه تجاری اداری سمبلیک شاهین شهر

5 دستگاه

14 دستگاه

پروژه بیمارستان فارابی اصفهان (بخش جراحی)

2 دستگاه تخت بر

_____